Functieprofiel intern begeleider (PO)

De intern begeleider basisonderwijs is onder verantwoordelijkheid van de schooldirecteur belast met de uitvoering van het onderwijskundig gedeelte van het schoolplan ter verbetering van het onderwijs op school.

Beroepsprofiel intern begeleider primair onderwijs

Op de scholen waarop de intern begeleider primair onderwijs werkt is hij belast met de inrichting en het functioneren van de structuur van ondersteuning voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften. De intern begeleider basisonderwijs levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het onderwijs- en ondersteuningsbeleid, de coördinatie en uitvoering van dit beleid in de school en de begeleiding van leraren.

Competenties intern begeleider basisonderwijs

De uitkomsten van het assessment verschijnen automatisch in een goed vormgegeven digitale rapportage. De rapportage bevat een omslag, inhoudsopgave, inleiding en de ingevulde resultaten van alle ingezette onderzoekmethoden en kan gebruikt worden voor het formuleren van verbeteracties en ontwikkeldoelen van de intern begeleider. Desgewenst kun je tekst en ontwikkeltips toevoegen. Elk rapport is onderverdeeld in zeven competenties afkomstig uit een algemeen erkend competentiemodel zoals opgesteld door de Landelijke Beroepsgroep Intern Begeleiders (LBIB).

1) Andragogisch competent

De ib’er begeleidt leerkrachten bij het afstemmen van hun pedagogisch en didactisch handelen op de behoeften en mogelijkheden van de leerlingen in de groep en het adequaat omgaan met diversiteit (verschillende culturele, sociaaleconomische, etnische en taalachtergronden) van leerlingen. Richting de directeur vervult de ib’er de rol van adviseur. De ib’er houdt rekening met diversiteit tussen teamleden, zet effectieve communicatiestijlen in en bevordert de teamontwikkeling.

2) Methodologisch competent

De ib’er kent methoden en technieken voor onderzoek naar leerprestaties en ontwikkeling van leerlingen, beschikt over kennis van de invloed van diversiteit in de leerlingpopulatie en weet hiermee om te gaan. De ib’er zet de juiste methoden en technieken voor onderzoek in, analyseert de uitkomsten, adviseert over mogelijkheden om het onderwijsaanbod, zorgaanbod en leerkrachtgedrag te verbeteren en draagt deze bevindingen goed over. Daarnaast ondersteunt en begeleidt de ib’er leerkrachten bij het doen van onderzoek en het vertalen van de uitkomsten naar concrete acties.

3) Beheersmatig competent

De ib’er ordent en ziet toe op de verwerking van gegevens over de leeropbrengsten op leerling-, groeps- en schoolniveau. De ib’er gebruikt zowel papieren als digitale administratiesystemen en zorgt binnen de school voor toegankelijkheid van de informatie en door middel van protocollen voor een juist gebruik hiervan.

4) Organisatorisch competent

De ib’er overziet het gehele lesaanbod binnen de school, de doorlopende leerlijnen en de te behalen doelen. De ib’er zorgt voor een duidelijke structuur en afspraken om binnen de school de onderwijsbehoeften van leerlingen volledig en tijdig in beeld te krijgen. Hiertoe bewaakt de ib’er de voortgang van de toetsingen en de uitvoering van de handelings- en groepsplannen. Bij de leerkrachten stimuleert hij goed klassenmanagement en een efficiënte inzet van de onderwijstijd. Daarnaast zorgt de ib’er voor een goede uitvoering en afstemming tussen projecten gericht op de kwaliteit van het onderwijs- en zorgaanbod binnen de school.

5) Innovatief competent

De ib’er past waar nodig veranderingen toe binnen de school om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Hiervoor houdt de ib’er zich op de hoogte van relevante ontwikkelingen in en buiten het onderwijs. Hij heeft hierbij oog voor de behoeften van de leerlingpopulatie en sluit hier nauw op aan. De ib’er treedt op als adviseur/sparringspartner van de directeur en adviseert over het selecteren en uitvoeren van projecten. Hij heeft hierbij oog voor de draagkracht en het ontwikkelpad van de school.

6) Competent in samenwerken met externen

De ib’er kent de sociale kaart van Amsterdam, onderhoudt en bouwt een netwerk op met externe partners die ondersteunen bij de begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en coördineert de samenwerking met deze partijen. Als zorgmakelaar zorgt hij hierbij voor een heldere afbakening van taken en rollen. De ib’er ziet toe op het onderhouden van een goede relatie met ouders/verzorgers en ondersteunt teamleden hierbij.

7) Competent in reflectie en ontwikkeling

De ib’er laat een professionele beroepshouding zien en bevordert dat ook bij teamleden. De ib’er staat open voor feedback, evalueert het eigen functioneren en het handelen van anderen. De ib’er stelt zich op de hoogte van relevante onderwijsontwikkelingen en past het eigen handelen indien gewenst aan.

Download een voorbeeldrapportage

Laten afnemen of liever zelf doen?
Werk je op een school en wil je een assessment laten afnemen bij een leerkracht? Huur dan één van onze assessoren in. Doe je dat vaker óf werk je als adviseur? Dan is het slimmer om zelf assessor te worden. Laat ons je persoonlijk adviseren via e-mail of telefoon.

Zelf assessor worden Assessment laten afnemen