Functieprofiel KBA-kijkwijzer (PO)

De digitale KBA-kijkwijzer is een observatie-instrument dat ontwikkeld is binnen de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam van de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling van de Gemeente Amsterdam. De kijkwijzer is opgenomen in onze applicatie.

Speciaal voor Amsterdamse scholen en besturen

Wellicht ben je bekend met de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam. Een belangrijk onderdeel van dit programma betreft de Verbeteraanpak: een intensief traject waarin basisscholen hard werken om hun onderwijskwaliteit te verhogen. Met succes, want het project heeft inmiddels landelijke bekendheid en navolging gekregen.

In de KBA-kijkwijzer zijn de competenties uit de beroepsstandaard vertaald naar concreet observeerbare aandachtspunten en goede praktijken. Wij hebben de kijkwijzer in samenwerking met het KBA als digitaal observatie-instrument opgenomen in onze app. Ze is inzetbaar door alle Amsterdamse scholen en schoolbesturen, onafhankelijk van het feit of ze deelnamen aan de Verbeteraanpak. De kijkwijzer is vooral bedoeld voor (adjunct-)directeuren, intern begeleiders en onderwijsprofessionals die werken aan de kwaliteit van het Amsterdamse onderwijs en met dat doel klassenbezoeken (willen) afleggen.

Inhoud rapportage KBA-kijkwijzer

De uitkomsten van de KBA-kijkwijzer verschijnen automatisch in een goed vormgegeven digitale rapportage. De rapportage bevat een omslag, inhoudsopgave, inleiding en de ingevulde resultaten van de observatie en kan gebruikt worden voor het formuleren van verbeteracties en ontwikkeldoelen van de leerkracht. Desgewenst kun je tekst en ontwikkeltips toevoegen. Elk rapport is onderverdeeld in negen indicatoren.

1) Pedagogisch handelen

Aandachtspunten bij deze indicator

 1. Zorgt voor een ontspannen sfeer
 2. Zorgt voor veiligheid
 3. Toont en bevordert respect voor leerlingen
 4. Ondersteunt het zelfvertrouwen van leerlingen
 5. Geeft expliciet blijk van hoge verwachtingen (steeds gekoppeld aan een individuele leerling)
 6. Richt een leeromgeving in die uitdagend en rijk is
 7. Beschikt over pedagogisch repertoire voor passende interventies
2) Effectief benutten onderwijstijd

Aandachtspunten bij deze indicator

 1. De leraar begint op tijd met de les
 2. Besteedt de geplande tijd daadwerkelijk aan het lesdoel
 3. Laat de les verlopen volgens een adequate planning
3) Taakgerichte werksfeer

Aandachtspunten bij deze indicator

 1. Zorgt voor een ordelijk verloop van de les
 2. Zorgt voor een doelmatig klassenmanagement
 3. Maakt de gewenste leerhouding duidelijk
 4. Voert een inzichtelijke en overdraagbare groepsadministratie
4) Activerende directe instructie

Aandachtspunten bij deze indicator

 1. Maakt duidelijk hoe de les aansluit bij voorgaande lessen
 2. Verduidelijkt bij aanvang van de les de lesdoelen
 3. Maakt voor leerlingen de opbouw van de les inzichtelijk
 4. Geeft duidelijke uitleg van de leerstof en opdrachten
 5. Geeft duidelijke uitleg van het gebruik van didactische hulpmiddelen
 6. Betrekt alle leerlingen bij de les
 7. Hanteert bij uitleg werkvormen die leerlingen activeren
 8. Geeft feedback aan leerlingen
 9. Gaat na of de lesdoelen bereikt zijn
5) Strategieën voor denken en leren

Aandachtspunten bij deze indicator

 1. Stimuleert reflectie door middel van interactieve instructie- en werkvormen
 2. Laat leerlingen hardop denken
 3. Leert leerlingen strategieën voor denken en leren
 4. Laat leerlingen reflecteren op (diverse) oplossingsstrategieën
 5. Stimuleert het hanteren van controleactiviteiten
 6. Bevordert het toepassen van het geleerde
6) Systematisch volgen van vorderingen

Aandachtspunten bij deze indicator

 1. Observeert regelmatig en neemt regelmatig toesten af (methodegebonden en methode-ongebonden, LVS)
 2. Volgt de sociaal-emotionele ontwikkeling en bepaalt deze jaarlijks
 3. Analyseert gegevens over de vorderingen van leerlingen, maakt foutenanalyses en vorderingstoetsen en diagnostische toetsen bij de methodes
 4. Administreert de vorderingen overzichtelijk in de groepsadministratie, beschikt over groepsoverzichten van toetsresultaten in groepsmap (LVS)
7) Afstemming instructie en verwerking

Aandachtspunten bij deze indicator

 1. Stemt instructie af op relevante verschillen tussen leerlingen
 2. Stemt de verwerking van de leerstof af op relevante verschillen tussen leerlingen
 3. Biedt zwakke leerlingen extra leer- en instructietijd
 4. Het taalgebruik van de leerkracht bij past de taalbehoeften van de leerlingen
8) Leerlingen zijn actief betrokken

Aandachtspunten bij deze indicator

 1. Er is een goede individuele betrokkenheid van leerlingen bij de instructie
 2. Leerlingen werken op betrokken wijze aan hun taak
 3. Leerlingen zijn actief gericht op leren, leerlingen nemen zelf initiatieven
9) Verantwoordelijkheid leerlingen voor organisatie en proces

Aandachtspunten bij deze indicator

 1. Biedt leerlingen een structuur om zelfstandig te werken
 2. Biedt leerlingen keuzemogelijkheden
 3. Stelt zich coachend op en helpt op aanvraag, geeft leerlingen de gelegenheid eerst zelf oplossingen te bedenken
 4. Benut middelen die zelfstandig werken en leren mogelijk maken
 5. Leert leerlingen hun leerproces en leerresultaat zelfstandig evalueren
 6. Bevordert dat leerlingen samenwerken
 7. Leert leerlingen op doelmatige wijze samenwerken
 8. Geeft leerlingen feedback op getoonde zelfstandigheid en kwaliteit samenwerken

Download een voorbeeldrapportage

Laten afnemen of liever zelf doen?
Werk je op een school en wil je een assessment laten afnemen bij een leerkracht? Huur dan één van onze assessoren in. Doe je dat vaker óf werk je als adviseur? Dan is het slimmer om zelf assessor te worden. Laat ons je persoonlijk adviseren via e-mail of telefoon.

Zelf assessor worden Assessment laten afnemen