Functieprofiel leraar middelbaar beroepsonderwijs

Een leraar middelbaar beroepsonderwijs (BVE) geeft les over een specifiek vakgebied aan studenten in de leeftijd van 16 tot 25 jaar. Hij zet zich dagelijks in voor de ontwikkeling van de studenten in het verwerven van een beroepsgerichte kwalificatie en stimuleert en inspireert hen in het verkrijgen van competenties om beginnend beroepsbeoefenaar te worden.

Beroepsprofiel leraar middelbaar beroepsonderwijs

De leraar begeleidt deze studenten in het verkrijgen van de competenties die horen bij het toekomstige beroep waarvoor de student wordt opgeleid. De leraar heeft een onderwijsbevoegdheid en is goed bekend met de eisen die aan het beroep worden gesteld waarvoor de studenten worden opgeleid. Daarnaast verzorgt een leraar andere onderwijsactiviteiten die bedoeld zijn om de algemene ontwikkeling van de student te ondersteunen en stimuleren. Tenslotte begeleidt de leraar de student bij zijn stageperiodes.

Regelmatig wordt de voortgang van de student getoetst en bespreekt de leraar de voortgang met de student, met de studieloopbaanbegeleider en collega’s. Daarnaast heeft een leraar middelbaar beroepsonderwijs vaak overleg met het werkveld, werkbegeleiders, collega’s van hetzelfde team, een teammanager en/of de directie, waarbij kwesties over de onderwijsinhoud, de onderwijs- en stageorganisatie, het beleid en andere schoolzaken worden besproken.

Competenties leraar middelbaar beroepsonderwijs (BVE)

De uitkomsten van het assessment verschijnen automatisch in een goed vormgegeven digitale rapportage. De rapportage bevat een omslag, inhoudsopgave, inleiding en de ingevulde resultaten van alle ingezette onderzoekmethoden en kan gebruikt worden voor het formuleren van verbeteracties en ontwikkeldoelen van de leraar middelbaar beroepsonderwijs. Desgewenst kun je tekst en ontwikkeltips toevoegen. Elk rapport is onderverdeeld in zeven landelijk geldende competenties (CAO).

1) Interpersoonlijk competent

De leraar BVE schept een vriendelijke en coöperatieve sfeer in het contact met deelnemers en tussen deelnemers, en brengt een open communicatie tot stand. De leraar BVE geeft de deelnemers eigen verantwoordelijkheid en inbreng, en brengt daarnaast een goede samenwerking tot stand tussen en met de deelnemers. De leraar BVE zorgt ervoor dat deelnemers contact met hem of haar kunnen maken, en zich hiertoe ook uitgenodigd voelen.

2) Pedagogisch competent

De leraar BVE helpt de deelnemers een zelfstandig en verantwoordelijk persoon te worden, vanuit de vragen ‘wie ben ik?’ en ‘wat wil ik?’. De leraar BVE zorgt ervoor dat de deelnemers hun interesses en ambities leren ontdekken en weten te koppelen aan keuzeprocessen voor hun verdere (studie)loopbaan. De leraar BVE creëert hiertoe een veilige leeromgeving voor groepen en individuen. De leraar BVE ziet hoe het sociale klimaat en het individuele welbevinden van de deelnemers is in de groep, en kan hier (indien nodig) verbeteringen voor formuleren en dit uitvoeren.

Daarnaast begeleidt de leraar BVE de deelnemers in hun ontwikkeling tot burger en beroepsbeoefenaar, waarbij hij de normen en waarden uit de maatschappij en de specifieke beroepspraktijk in aanmerking neemt.

3) Vakinhoudelijk en didactisch competent

De leraar BVE ondersteunt de deelnemers bij het verbreden en verdiepen van hun competenties, door het vormgeven van krachtige leeromgevingen. De leraar BVE spreekt hiervoor de taal van het beroep en heeft een duidelijk beeld van het vakgebied dat hiervoor van belang is. Voor het ontwerpen van een krachtige, beroepsgerichte leeromgeving zal de leraar ook in uiteenlopende situaties moeten handelen; het praktijklokaal, de bpvsituatie, klassikale lessen, projectwerk, etc. De leraar BVE stemt leerinhouden af op de individuele verschillen tussen deelnemers, motiveert de deelnemers voor hun leertaken, en begeleidt hen om ze met succes af te ronden.

De leraar BVE creëert een goede balans tussen sturing en zelfsturing van de deelnemer. Hij of zij stimuleert de deelnemers verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen leerproces en geeft hier zelf de ruimte voor

4) Organisatorisch competent

De leraar BVE draagt zorg voor organisatorische zaken die samenhangen met zijn werk, zowel in de onderwijsinstelling als op de werkplek. De leraar BVE zorgt ervoor dat de deelnemers weten wat ze in het kader van hun beroepstaken moeten kunnen, welke opdrachten/prestaties ze hiervoor moeten uitvoeren en welke ruimte ze hebben voor eigen initiatief. De leraar BVE gebruikt verschillende leeromgevingen binnen de onderwijsinstelling passend bij de leerprogramma’s, op een overzichtelijke en consequente manier, waarbij flexibiliteit van de leraar belangrijk is.

5) Competent in het werken met collega's

De leraar BVE zorgt ervoor dat zijn werk en dat van zijn collega's goed op elkaar zijn afgestemd. Hij of zij draagt bij aan het goed functioneren van de onderwijsinstelling. De verscheidenheid van rollen van leraren bij het contact met deelnemers is van invloed op de manier en intensiteit van de samenwerking tussen collega’s. De leraar BVE is een teamspeler en het team is samen verantwoordelijk voor de deelnemer. Onderlinge afhankelijkheid en afstemming vereisen een communicatief ingestelde leraar die samen met collega’s en directie werkt aan het grote doel van de onderwijsinstelling. Organisatiesensitiviteit is hierbij ook van belang; de leraar is extern gericht, met het oog op de visie en missie van de onderwijsinstelling.

6) Competent in het samenwerken met de omgeving

Een leraar BVE die competent is in het samenwerken met de omgeving, levert in het belang van de deelnemer zijn bijdrage aan een goede samenwerking met bedrijven, mensen en instellingen in de omgeving van de onderwijsinstelling en het beroepenveld. De leraar BVE onderhoudt daarvoor contacten met het beroepenveld en komt met praktijkopleiders en anderen in relevante arbeidsorganisaties tot een gezamenlijk referentiekader over de taken die beroepsbeoefenaren uitvoeren en de competenties die ze daarvoor nodig hebben. De leraar vertaalt dit referentiekader naar een praktijkgerichte leeromgeving die richting geeft aan het verwerven van deze competenties.

Daarnaast onderhoudt de leraar BVE contact met de ouders of verzorgers van de deelnemers. De leraar BVE zorgt er ook voor dat zijn professionele handelen en dat van anderen buiten de onderwijsinstelling goed op elkaar zijn afgestemd.

7) Competent in reflectie en ontwikkeling

Leraren BVE zullen om moeten (kunnen) gaan met veranderingen binnen het BVEveld en veranderingen in het beroepenveld. Dat betekent dat zij flexibel, innovatief en ontwikkelingsgericht zijn. De leraar BVE reflecteert op zijn of haar eigen gedrag en zal zich voortdurend moeten ontwikkelen en professionaliseren, in relatie tot de organisatie. De leraar weet goed wat hij belangrijk vindt in zijn docentschap en van welke waarden, normen en onderwijskundige opvattingen hij uitgaat.

Download een voorbeeldrapportage

Laten afnemen of liever zelf doen?
Werk je op een school en wil je een assessment laten afnemen bij een leerkracht? Huur dan één van onze assessoren in. Doe je dat vaker óf werk je als adviseur? Dan is het slimmer om zelf assessor te worden. Laat ons je persoonlijk adviseren via e-mail of telefoon.

Zelf assessor worden Assessment laten afnemen