Alles over de Wet BIO

Op 1 augustus 2006 is de Wet op de beroepen in het onderwijs (wet BIO) van kracht geworden. Sindsdien wordt er van scholen(gemeenschappen) geëist dat er een bekwaamheidsdossier wordt bijgehouden van iedere leerkracht, intern begeleider of onderwijsondersteuner die werkzaam is in het primair of voortgezet onderwijs.

In zo'n bekwaamheidsdossier worden de afspraken bijgehouden die de werkgever met de leraar of onderwijskundige maakt over het ontwikkelen en onderhouden van diens vaardigheden. En dat gaat niet zonder slag of stoot. Om de Wet BIO meetbaar te maken, hebben mensen uit het vakgebied onderstaande zeven competenties opgesteld. Bij deze kerncompetenties horen gedragsindicatoren. Deze bepalen op hun beurt de minimale bekwaamheidseisen voor de functie.

Competenties uit de Wet BIO

Onderstaande competenties hebben betrekking op een leerkracht primair onderwijs, maar ze zijn ook opgesteld voor een docent voortgezet onderwijs.

1. Interpersoonlijk competent

Een leraar moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de leraar interpersoonlijk competent zijn.

2. Pedagogisch competent

Een leraar moet de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van de kinderen bevorderen. Hij moet hen helpen een zelfstandig en verantwoordelijk persoon te worden. Daarvoor moet de leraar pedagogisch competent zijn.

3. Vakinhoudelijk en didactisch competent

Een leraar moet de kinderen helpen zich de culturele bagage eigen te maken die is samengevat in de kerndoelen voor het onderwijs en die elke deelnemer aan de samenleving nodig heeft om volwaardig te kunnen functioneren. Daarvoor moet de leraar vakinhoudelijk en didactisch competent zijn.

4. Organisatorisch competent

Een leraar draagt zorg voor alle aspecten van klassenmanagement ten behoeve van zijn groep. Om die verantwoordelijkheid verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de leraar organisatorisch competent zijn.

5. Competent in het samenwerken met collega's

Een leraar moet ervoor zorgen dat zijn werk en dat van zijn collega’s op school goed op elkaar zijn afgestemd. Hij moet ook bijdragen aan het goed functioneren van de schoolorganisatie. Daarvoor moet de leraar competent zijn in het samenwerken in een team.

6. Competent in samenwerken met de omgeving

Een leraar moet contacten onderhouden met de ouders of verzorgers van de kinderen. Hij moet er ook voor zorgen dat zijn professionele handelen en dat van anderen buiten de school goed op elkaar zijn afgestemd. Daarvoor moet de leraar competent zijn in het samenwerken met de omgeving van de school.

7. Competent in reflectie en ontwikkeling

De leraar moet zich voortdurend verder ontwikkelen en professionaliseren. Om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de leraar competent zijn in reflectie en ontwikkeling.

De aanleg van een digitale gesprekscyclus

Deze Wet BIO heeft in veel gevallen grote gevolgen voor het integraal personeelsbeleid (IPB) van een school. Zo zal er niet alleen voor iedere docent een bekwaamheidsdossier aangelegd moeten worden, ook de gesprekscyclus (welke als werkgeversplicht is opgenomen in de CAO) zal veel meer in het teken van permanente bekwaamheidsontwikkeling dienen te staan. Daarnaast vraagt ook de functiemix om een gesprekscyclus en een verslaglegging die de basis vormt voor verdere ontwikkeling van uw medewerkers. Hierbij kunt u denken naar doorgroeimogelijkheden richting een LB- of LC-functie. Dat kan allerlei vragen oproepen:

  • Aan welke eisen moet mijn bekwaamheidsdossier voldoen?
  • Hoe richt ik de digitale gesprekscyclus optimaal in?
  • Is het in ons geval niet beter een eigen medewerkersprofiel op te stellen?
  • Hoe overtuig ik mijn medewerkers dat dit een kans vormt in plaats van een bedreiging?
  • Of hoe meet ik competentie-ontwikkeling door middel van bijvoorbeeld een 360° feedback?

Inzicht in bekwaamheden

Met behulp de Competentie Thermometer laat u snel en goedkoop een assessment afnemen bij een leerkracht. Hierdoor krijgt u door middel van een assessmentrapportage direct inzicht in de mate waarin de docent voldoet aan de bekwaamheidseisen die gesteld worden.

Laten afnemen of liever zelf doen?
Werk je op een school en wil je een assessment laten afnemen bij een leerkracht? Huur dan één van onze assessoren in. Doe je dat vaker óf werk je als adviseur? Dan is het slimmer om zelf assessor te worden. Laat ons je persoonlijk adviseren via e-mail of telefoon.

Zelf assessor worden Assessment laten afnemen