De Kwaliteitswijzer van Amsterdam

Roland Philippo 8945

Gemeente en schoolbesturen presenteren morgen de Kwaliteitswijzer. In één oogopslag kunnen ouders zien welk oordeel de inspectie geeft over een school, welke schooladviezen worden gegeven en hoe leerlingen in de groepen 2, 3, 4 en 6 scoren op rekening, technisch- en begrijpend lezen.

4 december 2012 - verwant artikel: Parool

Aan de gemiddelde reisafstand kunnen ouders zien of een school een buurtschool is. In de gids kunnen ouders steeds vergelijken hoe scholen met leerlingen met eenzelfde achtergrond het doen. Uit de cijfers blijkt ook dat gemiddelde Cito-scores licht gedaald zijn. De gemiddelde Cito-score was 534,3, vorig jaar was dat 534,6. Een selectie uit de Kwaliteitswijzer ziet u in de PDF.

Wie de gegevens bekijkt, ziet dat in Amsterdam vele meer kinderen dan landelijk naar het leerwegondersteunend onderwijs (LWOO) gaan. Landelijk ligt dat percentage op 6,3%, in Amsterdam is dat 16,9%. Leerwegonderstuenend onderwijs is voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs voor leerlingen die veel extra begeleiding nodig hebben.

Voormalig onderwijswethouder Lodewijk Asscher introduceerde de Asschernorm: maximaal 20% van de leerlingen krijgt een PRO/LWOO-advies, een kwart van de leerlingen gaat naar HAVO of VWO en de gemiddelde Cito-score ligt op het niveau dat nodig is om zonder meer naar VMBO-T te kunnen. Het aantal scholen dat alle drie die normen haalt, is iets gedaald van 80 naar 77.

Vorig jaar leverden 193 scholen gegevens aan, nu zijn dat er 205 van de 208. In het overzicht is ook te zien welke scholen meedoen aan de Kwaliteitsaanpak Basisonderwijs Amsterdam. De scholen die meedoen aan die verbeteraanpak scoren gemiddeld beter dan vorig jaar. Op deze scholen kregen meer kinderen dan voorheen een VMBO-T-advies of hoger.

Herbert de Bruinen is voorzitter van het Breed Bestuurlijk Overleg, het samenwerkingsverband van schoolbesturen. Dat scholen in achterstandwijken beter zijn gaan scoren, komt volgens De Bruijne door de kwaliteitsaanpak en de leerwinst die te behalen is met kinderen met een taalachterstand of laagopgeleide ouders: "De stappen die je met deze leerlingen kunt zetten zijn groter dan bij kleuters die al lezend de school binnen komen."

Waar de daling bij de andere scholen vandaan komt, weet hij niet. Hij relativeert ook: "Eerlijk gezegd zijn de verschillen zo klein dat het volgend jaar ook andersom kan zijn." De beste scores worden in stadsdeel Centrum gehaald. Het gemiddelde ligt daar lager dan vorig jaar, op 539 in plaats van 541.

De stad telde in 2008 naar 42 zwakke tot zeer zwakke basisscholen. Inmiddels is dat aantal geslonken tot tien zwakke scholen en twee zeer zwakke scholen, maar dat zijn er toch weer meer dan vorig jaar. De Sint Barbara-school ging van zwak naar zeer zwak. Beide scholen zitten in de verbeteraanpak. "We zijn drie jaar geleden begonnen, een school is niet in één klap goed," zegt De Bruijne.

De schoolbesturen zijn met de gemeente in gesprek over een Amsterdams toezicht op scholen. De Bruijne: "Audits moeten verder gaan dan de Onderwijsinspectie. Wat in de kwaliteitsaanpak zo goed is, is dat er echt in de klas wordt gekeken naar leerkrachthandelen. Dat steekt een spa dieper dan de bezoeken van de inspectie die meer op resultaten en protocollen gericht zijn."

Op de website van de gemeente Amsterdam vindt u de graphics van schooladviezen en de Cito-toetsen per school.