De beschikbare functieprofielen

In de Competentie Thermometer zijn de meest vervulde functies uit het Nederlandse onderwijs opgenomen. De bekwaamheden waaruit de functieprofielen zijn opgebouwd, zijn vastgesteld door de Onderwijscoöperatie.

Functieprofielen Onderwijscoöperatie

Werken met bekwaamheden

De Onderwijscoöperatie heeft de functieprofielen in het onderwijs opgebouwd uit drie bekwaamheden. De hieraan gekoppelde bekwaamheidseisen zijn vanaf 1 augustus 2017 van kracht. Het betreft de vakinhoudelijke bekwaamheid, de vakdidactische bekwaamheid en de pedagogische bekwaamheid (Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband met de herijking van de bekwaamheidseisen voor leraren en docenten).

Observaties

Concreet waarneembaar leraargedrag wordt in De Competentie Thermometer conform cao po beschreven op de niveaus start, basis- en- vakbekwaam. Voor het vo en het mbo worden de niveaus zwak, matig, voldoende, goed en uitstekend gehanteerd. Bij het scoren wordt niet alleen gekeken of het gedrag voorkomt, maar ook naar de mate van beheersing. Het observatieverslag geeft vervolgens de feitelijke score van de leraar aan zoals vastgesteld door de gebruiker gedurende de observatie overeenkomstig de hiervoor genoemde niveaus. Aan observatie-items die een samenhang vertonen met het waarderingskader van de inspectie en observatie-items die op basis van wetenschappelijke inzichten essentieel zijn, wordt een zwaardere weging toegekend.

Een overzicht van onze functieprofielen

  • Functieprofiel leraar primair onderwijs
  • Functieprofiel leraar voortgezet onderwijs
  • Functieprofiel docent middelbaar beroepsonderwijs
  • Functieprofiel intern begeleider primair onderwijs

Laten afnemen of liever zelf doen?
Werk je op een school en wil je een assessment laten afnemen bij een leraar? Huur dan één van onze assessoren in. Doe je dat vaker óf werk je als adviseur? Dan is het slimmer om zelf assessor te worden. Laat ons je persoonlijk adviseren via e-mail of telefoon.

Zelf assessor worden Assessment laten afnemen