2) Een gestructureerd interview
Dit betreft een criteriumgericht interview dat is gebaseerd op de STAR-methodiek. De assessor stelt de deelnemer open vragen over recente praktijkvoorbeelden om zich een beeld te kunnen vormen van kwaliteiten en opgedane kennis.

De STAR-methodiek

In de Competentie Thermometer wordt bij de onderzoeksmethode interview gewerkt op basis van de STAR-methode. Deze is uitermate geschikt voor het onderbouwen van beweringen waarmee iemand (zonder op te scheppen) kan aantonen over een bepaald niveau van deskundigheid of over een bepaalde set vaardigheden te beschikken. STAR staat voor situatie, taak, activiteiten en resultaat. De kern van de STAR-methode draait om de stelling dat gedrag uit het recente verleden de beste voorspeller is van toekomstig gedrag. Een deelnemer zou middels voorbeelden van concreet werkgedrag moeten kunnen onderbouwen geschikt te zijn voor de te onderzoeken functie.

Een interviewvraag en antwoord

We vroegen een docent Nederlands (voortgezet onderwijs) op onderstaande manier hoe ze extra zorg biedt. "Kun je een recent voorbeeld noemen van een leerling met leerproblemen en aangeven hoe je dit hebt geconstateerd en opgelost?" Aan de hand van de STAR-methode heeft ze deze vraag als volgt beantwoord.

Situatie - Wat speelde er?

Naast mijn werk als docent Nederlands, ben ik ook dyslexiecoach voor leerlingen uit de tweede en derde klas. In mijn tweede klas tweetalig-VWO zit een jongen die zijn toetsen niet altijd af krijgt en onnodig veel fouten lijkt te maken.

Taak - Wat waren je taken?

Het is mijn verantwoordelijkheid om leerlingen waarbij dyslexie is vastgesteld goed te begeleiden. Tot mijn taken behoort ook het informeren van collega’s en ouders over hoe je een leerling met dyslexie het beste kunt ondersteunen. En indien er vermoedens van dyslexie zijn, is het mijn taak om ouders daarop te wijzen en ze door te verwijzen naar een deskundige die dit kan bevestigen of ontkrachten.

Activiteiten - Wat heb je concreet gezegd of gedaan?

In mijn opleiding tot dyslexiecoach heb ik geleerd welke tests een indicatie kunnen afgeven van dyslexie. In dit geval ging het om een zeer begaafde leerling die tot en met de eerste klas weinig problemen had, maar in het tweede leerjaar toch vaker een onvoldoende scoorde. Ik heb de leerling en de ouders aangeboden een paar korte indicatietests af te laten nemen. Daarbij heb ik toegelicht dat het uiteindelijke oordeel alleen door een deskundige gegeven kon worden. De ouders en de leerling vonden het een goed idee deze korte tests af te nemen.

Resultaat - Wat gebeurde er daarna?

De resultaten van de korte tests leken inderdaad te wijzen op dyslexie. Met dat resultaat hebben de ouders hun zoon laten testen door een deskundige, waarna mijn vermoeden werd bevestigd. De leerling kreeg een dyslexieverklaring en kwam daarmee in aanmerking voor extra begeleiding en meer tijd bij toetsen. Alleen die extra tijd zorgde er al voor dat zijn resultaten gauw weer voldoende waren. Vanaf dat moment had ik periodiek een begeleidingsgesprek.

Normering van interviewvragen

Net als in de observaties op de werkplek, zal onze applicatie bij het interview een set vragen tonen die horen bij het te onderzoeken functieprofiel. De assessor kan tijdens het interview per indicator aangeven of het waargenomen gedrag, gegeven antwoord of aangetroffen bewijs wat hem/haar betreft onder, op of boven de norm is. De normering is ook hier in alle gevallen concreet uitgewerkt en gebaseerd op onderzoek en validatie.

Laten afnemen of liever zelf doen?
Werk je op een school en wil je een assessment laten afnemen bij een leraar? Huur dan één van onze assessoren in. Doe je dat vaker óf werk je als adviseur? Dan is het slimmer om zelf assessor te worden. Laat ons je persoonlijk adviseren via e-mail of telefoon.

Zelf assessor worden Assessment laten afnemen