1) Observaties op de werkplek
De deelnemer krijgt voorafgaand aan het assessment een draaiboek met de praktijksituaties die tijdens de observatie (het klassenbezoek) volgens de assessor aan de orde moeten komen. De assessor observeert en zal een score toekennen aan zijn/haar waarneming.

Een draaiboek met instructies

Het is belangrijk dat de deelnemer (leerkracht) voorafgaand aan het assessment goed op de hoogte is van het verloop van de dag en de punten waar de assessor op zal letten. Onze applicatie automatiseert dit proces. Na het aanmaken van een onderzoek, wordt er een e-mail verstuurd naar de deelnemer waarin deze wordt verzocht om zich zoveel mogelijk aan het draaiboek te houden.

De observatie duurt in het po circa vijf kwartier, in het vo en in het mbo één of twee lesuren.

De lesobservatie zal om praktische redenen en vanuit het perspectief van standaardisatie nagenoeg altijd bij aanvang van de dag plaatsvinden. De vervanging van de deelnemer is op die manier immers eenvoudiger te organiseren.

Objectiviteit door standaardisatie

Wij raden onze assessoren aan om tijdens het intakegesprek ook de aandacht op het draaiboek te vestigen. Het is van groot belang voor een zo objectief mogelijke afname van het assessment. Het standaardiseren in tijd (duur en starttijd) én inhoud (dezelfde lesonderdelen) zorgt ervoor dat iedere assessor vrijwel hetzelfde heeft te observeren. Daarmee neemt de betrouwbaarheid van de lesobservatie toe. Het stelt ons namelijk in staat om ieder observatiepunt uit te werken in een concreet gedrag, antwoord of bewijs. De normering bij het invullen is dus ook gebaseerd op dit draaiboek. De Competentie Thermometer is wat dit aspect betreft uniek.

Normering van de observatie

De assessor kan tijdens de observatie (dus gedurende het klassenbezoek) per indicator aangeven of het waargenomen gedrag, gegeven antwoord of aangetroffen bewijs wat hem/haar betreft onder de norm, op de norm of boven de norm is. Deze drie mogelijkheden zijn overal concreet uitgewerkt. Die concrete aantallen en beschrijvingen komen natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen.

Op basis van onze gegevens blijkt dat normaal functionerende leerkrachten het gedrag laten zien dat overeenkomt met de concrete beschrijving 'op de norm'. Het werken met een vast draaiboek stelt de assessor en ons in staat om zo concreet te worden. We weten immers hoe lang onze assessoren kijken en naar welke leselementen. Dat geldt voor iedereen die werkt met de Competentie Thermometer. Tevens weten we op basis van de beschikbare informatie welke leerkrachten als 'voldoende' worden aangemerkt en welke iets minder goed of juist nog beter presteren.

De 'norm' is dus descriptief van aard. Er wordt beschreven wat een assessor op basis van de beschikbare informatie mag verwachten van een 'normaal functionerende' leerkracht. Op sommige punten kan het zijn dat de norm niet alleen descriptief is, maar ook normatief. Heel soms is de norm iets 'zwaarder' dan wat de gemiddelde leerkracht laat zien op dat punt, omdat het wettelijk inspectiekader dat nu eenmaal voorschrijft.

Een professionele beoordeling

Hoewel onze assessoren hun observatie uitdrukken in een score, komt er meer bij kijken dan alleen maar turven. Een professionele beoordeling blijft mensenwerk en een driepuntsschaal past daar niet altijd bij. Indien een assessor twijfelt of graag een neutraal oordeel nastreeft op een aantal items, dan kan deze naar de objectieve norm kijken als hulpmiddel. In de meeste gevallen komt die overeen met hoe het zou moeten zijn in de klas en matcht dat met de eigen mening.

Er zijn echter altijd situaties denkbaar waarbij er goede redenen zijn om als assessor je eigen professionele mening te laten prevaleren boven turven. Een leerkracht in een klein klasje met zeer moeilijk lerende kinderen zal bijvoorbeeld echt op een aantal punten ander gedrag moeten laten zien dan de standaardnorm, zonder dat dit betekent dat hij minder goed presteert. In dat geval prevaleert het oordeel van de professional boven de wiskundige uitkomst. Om die reden hanteren wij toelatingseisen voor deelname aan onze training.

Alleen voor assessoren

In ons (besloten) supportcentrum vind je meer informatie over observaties op de werkplek. We hebben daar ook een video opgenomen voor een korte impressie van het invullen van de items tijdens de observatie.

Laten afnemen of liever zelf doen?
Werk je op een school en wil je een assessment laten afnemen bij een leraar? Huur dan één van onze assessoren in. Doe je dat vaker óf werk je als adviseur? Dan is het slimmer om zelf assessor te worden. Laat ons je persoonlijk adviseren via e-mail of telefoon.

Zelf assessor worden Assessment laten afnemen