Assessments in het primair onderwijs

Dit onderdeel gaat over het afnemen van assessments bij leerkrachten in het primair onderwijs. Met behulp van deze onderwijs-assessments kunnen de prestaties van leraren in het basisonderwijs objectief bepaald en ontwikkeld worden.

Nieuwe bekwaamheidseisen

Met ingang van 1 augustus 2017 zijn de nieuwe bekwaamheidseisen voor onderwijspersoneel van kracht, te weten vakinhoudelijk bekwaam, vakdidactisch bekwaam en pedagogisch bekwaam. Hieronder tref je de definities aan. Deze definities zijn ontleend aan artikel 3.6. uit de Nota van toelichting van het "Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband met de herijking van de bekwaamheidseisen voor leraren en docenten".

De Competentie Thermometer is gebaseerd op de hierboven genoemde bekwaamheden. Deze bekwaamheden worden onderzocht door middel van observaties, documentenanalyse, interview en 360° feedback. De score van de deelnemer op de bekwaamheden wordt gerapporteerd op de niveaus start-, basis- en vakbekwaam, conform de cao Primair Onderwijs.

Desgewenst kan ook worden gewerkt op basis van de klassieke indeling in zeven SBL-competenties.

Vakinhoudelijke bekwaamheid

Vakinhoudelijk bekwaam wil zeggen dat de leraar de inhoud van zijn onderwijs beheerst. Hij ‘staat boven’ de leerstof en kan die zo samenstellen, kiezen en/of bewerken dat zijn leerlingen die kunnen leren. De leraar kan vanuit zijn vakinhoudelijke expertise verbanden leggen met het dagelijks leven, met werk en met wetenschap en bijdragen aan de algemene vorming van zijn leerlingen. Hij houdt zijn vakkennis en - kunde actueel.

Vakdidactische bekwaamheid, kunde

Vakdidactisch bekwaam wil zeggen dat de leraar de vakinhoud leerbaar maakt voor zijn leerlingen, in afstemming met zijn collega’s en passend bij het onderwijskundige beleid van zijn school. Hij weet die vakinhoud te vertalen in leerplannen of leertrajecten. Hij doet dit met een professionele, ontwikkelingsgerichte werkwijze.

Pedagogische bekwaamheid, kunde

Pedagogisch bekwaam wil zeggen dat de leraar met een professionele, ontwikkelingsgerichte werkwijze en in samenwerking met zijn collega´s een veilig, ondersteunend en stimulerend leerklimaat voor zijn leerlingen kan realiseren. Hij volgt de ontwikkeling van zijn leerlingen in hun leren en gedrag en stemt daarop zijn handelen af. Hij draagt bij aan de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van zijn leerlingen. Hij kan zijn pedagogisch handelen afstemmen met zijn collega´s en met anderen die voor de ontwikkeling van de leerling verantwoordelijk zijn.

Laten afnemen of liever zelf doen?
Werk je op een school en wil je een assessment laten afnemen bij een leraar? Huur dan één van onze assessoren in. Doe je dat vaker óf werk je als adviseur? Dan is het slimmer om zelf assessor te worden. Laat ons je persoonlijk adviseren via e-mail of telefoon.

Zelf assessor worden Assessment laten afnemen

Benieuwd naar een voorbeeld?

Download een rapportage met deze competenties voor een assessment bij leraar primair onderwijs om een indruk te krijgen van de resultaten.

Download een voorbeeldrapportage