Assessments in het primair onderwijs

Dit onderdeel gaat over het afnemen van assessments bij leerkrachten in het primair onderwijs. Met behulp van deze onderwijs-assessments kunnen de prestaties van leraren in het basisonderwijs objectief bepaald en ontwikkeld worden.

Nieuwe bekwaamheidseisen

Met ingang van 1 augustus 2017 zijn de nieuwe bekwaamheidseisen voor onderwijspersoneel van kracht, te weten vakinhoudelijk bekwaam, vakdidactisch bekwaam en pedagogisch bekwaam. Hieronder tref je de definities aan. Deze definities zijn ontleend aan artikel 3.6. uit de Nota van toelichting van het "Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband met de herijking van de bekwaamheidseisen voor leraren en docenten".

De Competentie Thermometer is gebaseerd op de hierboven genoemde bekwaamheden. Deze bekwaamheden worden onderzocht door middel van observaties, documentenanalyse, interview en 360° feedback. De score van de deelnemer op de bekwaamheden wordt gerapporteerd op de niveaus start-, basis- en vakbekwaam, conform de cao Primair Onderwijs.

Desgewenst kan ook worden gewerkt op basis van de klassieke indeling in zeven SBL-competenties.

Vakinhoudelijke bekwaamheid

Vakinhoudelijk bekwaam wil zeggen dat de leraar de inhoud van zijn onderwijs beheerst. Hij ‘staat boven’ de leerstof en kan die zo samenstellen, kiezen en/of bewerken dat zijn leerlingen die kunnen leren. De leraar kan vanuit zijn vakinhoudelijke expertise verbanden leggen met het dagelijks leven, met werk en met wetenschap en bijdragen aan de algemene vorming van zijn leerlingen. Hij houdt zijn vakkennis en - kunde actueel.

Vakdidactische bekwaamheid, kunde

Vakdidactisch bekwaam wil zeggen dat de leraar de vakinhoud leerbaar maakt voor zijn leerlingen, in afstemming met zijn collega’s en passend bij het onderwijskundige beleid van zijn school. Hij weet die vakinhoud te vertalen in leerplannen of leertrajecten. Hij doet dit met een professionele, ontwikkelingsgerichte werkwijze.

Pedagogische bekwaamheid, kunde

Pedagogisch bekwaam wil zeggen dat de leraar met een professionele, ontwikkelingsgerichte werkwijze en in samenwerking met zijn collega´s een veilig, ondersteunend en stimulerend leerklimaat voor zijn leerlingen kan realiseren. Hij volgt de ontwikkeling van zijn leerlingen in hun leren en gedrag en stemt daarop zijn handelen af. Hij draagt bij aan de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van zijn leerlingen. Hij kan zijn pedagogisch handelen afstemmen met zijn collega´s en met anderen die voor de ontwikkeling van de leerling verantwoordelijk zijn.

Laten afnemen of liever zelf doen?
Werk je op een school en wil je een assessment laten afnemen bij een leerkracht? Huur dan één van onze assessoren in. Doe je dat vaker óf werk je als adviseur? Dan is het slimmer om zelf assessor te worden. Laat ons je persoonlijk adviseren via e-mail of telefoon.

Zelf assessor worden Assessment laten afnemen

SBL-Competenties van een leraar basisonderwijs

Er zijn door de Onderwijscoöperatie (voorheen de Stichting Beroepskwaliteit Leraren of het SBL) landelijk zeven competenties vastgesteld die de bekwaamheid van leraren in het primair onderwijs in kaart brengen. Wij hebben de competenties vertaald naar concreet te observeren gedrag of deskundigheid.

1. Interpersoonlijk competent

Een leraar moet ervoor zorgen dat er in zijn groep een prettig leef- en werkklimaat heerst. Om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de leraar interpersoonlijk competent zijn.

Bekijk deze competentie

2. Pedagogisch competent

Een leraar moet de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van de kinderen bevorderen. Hij moet hen helpen een zelfstandig en verantwoordelijk persoon te worden. Daarvoor moet de leraar pedagogisch competent zijn.

Bekijk deze competentie

3. Vakinhoudelijk en didactisch competent

Een leraar moet de kinderen helpen zich de culturele bagage eigen te maken die is samengevat in de kerndoelen voor het onderwijs en die elke deelnemer aan de samenleving nodig heeft om volwaardig te kunnen functioneren. Daarvoor moet de leraar vakinhoudelijk en didactisch competent zijn.

Bekijk deze competentie

4. Organisatorisch competent

Een leraar draagt zorg voor alle aspecten van klassenmanagement ten behoeve van zijn groep. Om die verantwoordelijkheid verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de leraar organisatorisch competent zijn.

Bekijk deze competentie

5. Competent in het samenwerken met collega's

Een leraar moet ervoor zorgen dat zijn werk en dat van zijn collega’s op school goed op elkaar zijn afgestemd. Hij moet ook bijdragen aan het goed functioneren van de schoolorganisatie. Daarvoor moet de leraar competent zijn in het samenwerken in een team.

Bekijk deze competentie

6. Competent in samenwerken met de omgeving

Een leraar moet contacten onderhouden met de ouders of verzorgers van de kinderen. Hij moet er ook voor zorgen dat zijn professionele handelen en dat van anderen buiten de school goed op elkaar zijn afgestemd. Daarvoor moet de leraar competent zijn in het samenwerken met de omgeving van de school.

Bekijk deze competentie

7. Competent in reflectie en ontwikkeling

De leraar moet zich voortdurend verder ontwikkelen en professionaliseren. Om die verantwoordelijkheid waar te kunnen maken moet de leraar competent zijn in reflectie en ontwikkeling.

Bekijk deze competentie

Benieuwd naar een voorbeeld?

Download een rapportage met deze competenties voor een assessment bij leraar primair onderwijs om een indruk te krijgen van de resultaten.

Download een voorbeeldrapportage

Assessment bij leerkracht

Zoek je een goede manier om de prestaties van een leerkracht in het primair onderwijs in kaart te brengen? De Competentie Thermometer is dé toonaangevende assessmentmethode om inzicht te krijgen in de vakbekwaamheid en de ontwikkelingsmogelijkheden van leerkrachten in het basisonderwijs. Met behulp van diverse onderzoeksmethoden (zoals observaties, persoonlijkheidsvragen, 360°-feedback en een capaciteitentest) gericht op het functieprofiel leerkracht PO, stel je met behulp van een iPad objectief en binnen één werkdag zelfstandig een volwaardige assessmentrapportage op, met ruimte voor eigen inbreng en ontwikkeltips.