Algemene randvoorwaarden

Ten slotte is in de handleiding bij het toetsingskader ten behoeve van de ontwikkelaars een aantal criteria uitgewerkt die te maken hebben met benodigde investeringen, eventuele koppeling aan digitale systemen en het waarborgen van privacy. Voor de duidelijkheid merken wij op dat in de handleiding bij het toetsingskader ten behoeve van de gebruikers (scholen en schoolbesturen) deze informatie niet wordt vermeld, terwijl deze naar mening van De Competentie Thermometer -met name ten aanzien van verschillende aandachtspunten zoals bijvoorbeeld het waarborgen van privacy- zeer relevant is. Dit heeft ons ertoe doen besluiten om deze informatie wel te vermelden in het onderhavige document.

Waarborgen van privacy

Ja

Nee

Wordt beschreven hoe de privacy van de onderzochte leraar wordt gewaarborgd, met andere woorden: wordt beschreven wie de resultaten kan inzien?

Benodigde investeringen in tijd

Ja

Nee

Wordt de benodigde investering in tijd vermeld en wordt daarbij gedifferentieerd naar incidenteel (tijd voor training van observatoren), en structureel (afname, verwerking en terugkoppeling van de observaties)?

Benodigde kosteninvesteringen

Ja

Nee

Worden de kosten vermeld en wordt gedifferentieerd naar eenmalige/ incidentele en structurele investeringen?

Koppeling aan digitale systemen

Ja

Nee

n.v.t.

Is bij web-based applicatie aangegeven hoe koppeling aan reeds op de school gehanteerde digitale systemen mogelijk is?

Toelichting

De Competentie Thermometer heeft haar informatiebeveiligingsbeleid gepubliceerd op de website. Dit vrij te downloaden document is de basis van een set documenten met betrekking tot veiligheid en privacy, te weten het calamiteitenplan, de privacyverklaring, de procedure datalek, de risico-instructie en de verwerkersovereenkomst. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt altijd op een manier die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679) en eventuele andere wet- en regelgeving daaraan stelt.

  • Tijdsduur volledige lesobservatie: vijf kwartier (inclusief opstellen rapportage, exclusief voorbereidingsgesprek en nagesprek);
  • Eenmalige kosten klassikale training + individuele praktijkbegeleiding
  • Meer informatie over tijd en kosten training;
  • Eenmalige kosten e-learning training + individuele praktijkbegeleiding
  • Meer informatie over tijd en kosten e-learning training;
  • Structurele kosten jaarabonnement voor onbeperkt gebruik
  • Rapportages die met behulp van De Competentie Thermometer zijn verkregen, kunnen worden geïntegreerd in De Digitale Gesprekscyclus;
  • De Competentie Thermometer kan ook worden ingezet voor intern begeleiders;
  • Potentiële gebruikers kunnen door middel van een vrijblijvende online of offline presentatie nader kennis maken met het systeem.