Assessments in het voortgezet onderwijs

Dit onderdeel gaat over het afnemen van assessments bij leraren in het voortgezet onderwijs. Met behulp van deze assessments kunnen de prestaties van leraren in deze sector objectief bepaald en ontwikkeld worden.

Nieuwe bekwaamheidseisen

Met ingang van 1 augustus 2017 zijn de nieuwe bekwaamheidseisen voor onderwijspersoneel van kracht, te weten vakinhoudelijk bekwaam, vakdidactisch bekwaam en pedagogisch bekwaam. Hieronder tref je de definities aan. Deze definities zijn ontleend aan artikel 3.6. uit de Nota van toelichting van het "Besluit van 16 maart 2017 tot wijziging van het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel en het Besluit bekwaamheidseisen onderwijspersoneel BES in verband met de herijking van de bekwaamheidseisen voor leraren en docenten".

De Competentie Thermometer is gebaseerd op de hierboven genoemde bekwaamheden. Deze bekwaamheden worden onderzocht door middel van observaties, documentenanalyse, interview en 360° feedback. De score van de deelnemer op de bekwaamheden wordt gerapporteerd op de niveaus zwak, matig, voldoende, goed en uitstekend.

Desgewenst kan ook worden gewerkt op basis van de klassieke indeling in zeven SBL-competenties.

Benieuwd naar een voorbeeld?

Download een rapportage met deze competenties voor een assessment bij leraar primair onderwijs om een indruk te krijgen van de resultaten.

Download een voorbeeldrapportage