Het HRM-beleid in de nieuwe CAO Primair Onderwijs (2017)

Roland Philippo 5331

Op basis van de CAO Primair Onderwijs dienen schoolbesturen uiterlijk in 2017 in hun HRM-beleid hebben vastgelegd dat zij gebruik maken van een gevalideerd instrument waarmee de didactische vaardigheden van de leraar in beeld gebracht worden. De Competentie Thermometer is zo’n instrument.

In november 2014 stelde de PO-Raad de "Wijzer over Zien en Kijken" op. Het rapport brengt in beeld welke observatie-instrumenten momenteel veel in het primair onderwijs worden gebruikt.

Aanleiding

De kwaliteit van het onderwijs is voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteit van de leraar. Daarom is professionalisering een belangrijk thema voor onderwijspersoneel, schoolleiders en besturen. In bestuursakkoorden met de overheid en in de nieuwe cao worden scholen gefaciliteerd om de voortgaande professionele ontwikkeling van alle betrokkenen verder ter hand te nemen.

Van elkaar leren (peer review), coaching en observatie van de leerkracht in de klas door een leidinggevende zijn sleutelfactoren bij verdere professionalisering van leerkrachten en daarmee voor kwaliteitsverbetering in het onderwijs. Het kunnen beschikken over, en samen hanteren van gevalideerde en/of geobjectiveerde observatie-instrumenten is hierbij behulpzaam. Deze instrumenten zullen aan gebruikswaarde winnen naarmate zij beter in te bedden zijn in een integraal HRM-beleid, zoals dat geformuleerd is of wordt door het individuele schoolbestuur. Het uiteindelijke doel is immers niet ‘het observeren van lessen’, maar het benutten van de uitkomsten van deze observaties voor de verdere professionalisering en het maken van gedegen en realistische afspraken over de versterking van de vaardigheden van de leerkracht. Schoolbestuurders zijn de eindverantwoordelijken voor de vormgeving van het professionaliseringproces op de school. Het is hun verantwoordelijkheid het HRM-beleid te faciliteren en te sturen op de geaggregeerde uitkomsten.

De PO-Raad heeft zichzelf daarom de volgende doelen gesteld:

  • De schoolbesturen maken uiterlijk in 2017 in hun HRM-beleid gebruik van een gevalideerd instrument waarmee de didactische vaardigheden van de leraar in beeld gebracht worden.
  • De PO-Raad biedt inzicht in de verschillende observatie-instrumenten / vaardigheidsmeters en in het scholingsaanbod voor coaches en schoolleiders in het observeren en geven van feedback.

Er bestaan verschillende (al dan niet gevalideerde) observatie-instrumenten om de vaardigheden van leraren in kaart te brengen. De PO-Raad ondersteunt haar leden door deze instrumenten in kaart te brengen om schoolbesturen, in overleg met de medezeggenschap, te faciliteren bij hun keuze voor een passende vaardigheidsmeter. Het gesprek met alle betrokkenen op school draagt ertoe bij dat er een gedragen besluit wordt genomen over de inzet en dat de professionals in het onderwijs zélf aan het stuur blijven als het gaat om hun eigen ontwikkeling.

Dit is, op initiatief van de PO-Raad, een eerste overzicht van bestaande vaardigheidsmeters en aanbieders met daarbij de relevante informatie voor schoolbesturen om een weloverwogen keuze voor een vaardigheidsmeter te maken. Er is niet naar volledigheid gestreefd. De beschrijvingen zijn gebaseerd op informatie van websites, aangevuld met (telefonische) interviews. Een concept is door de betreffende aanbieder geverifieerd. Daar waar dat anders is verlopen, wordt dit expliciet bij de beschrijving vermeld.

Download de voorbeeldrapportage (PDF)