Leeractiviteiten

Roland Philippo 29 maart 2021 8545

Een leeractiviteit is een bezigheid die een leerproces in gang zet. Dit wijst erop dat het primair het gedrag van de leerling betreft. Anders gezegd: een leeractiviteit is het gedrag van de lerende (de leerling) om een bepaald leerdoel te bereiken.

Een didactische werkvorm daarentegen is gedrag van de leraar dat hij inzet om het leerdoel te bereiken. Hierbij is het belangrijk dat de leraar weloverwogen kiest voor bepaalde didactische werkvormen, rekening houdend met de leeromgeving, de leerstof en de leerling.

Relatie leeractiviteit en didactische werkvorm

Naast dit gedefinieerde verschil is er ook een sterke relatie tussen beide begrippen. Als een leraar de leerlingen instrueert (instrueren = didactische werkvorm) om een bepaalde opdracht uit te voeren, dan kan hij de leerlingen na zijn instructie bijvoorbeeld laten samenwerken (samenwerken = leeractiviteit) of zelfstandig laten werken (zelfstandig werken = leeractiviteit). In de literatuur valt op dat het onderscheid tussen beide begrippen niet altijd zichtbaar is. Vaak worden beide begrippen ook door elkaar gebruikt. Zo worden coöperatieve werkvormen vaak als didactische werkvormen aangemerkt terwijl deze werkvormen primair focussen op het gedrag van de leerling. Denk bijvoorbeeld aan populaire vormen zoals denken-delen-uitwisselen, woordenweb en placemat.

Typen leeractiviteiten

Bij het rubriceren van leeractiviteiten zijn verschillende indelingen mogelijk. Zo kan er bijvoorbeeld sprake zijn van algemene en vakspecifieke leeractiviteiten, maar ook van productieve (bijvoorbeeld opzeggen en samenvatten) en reproductieve leeractiviteiten (bijvoorbeeld verbanden leggen en classificeren). De Katholieke Universiteit Leuven maakt onderscheid tussen cognitieve (toepassen), affectieve (waarderen) en metacognitieve of regulatieve (reflecteren) leeractiviteiten. Een aanrader is dit artikel over leeractiviteiten waar het genoemde onderscheid duidelijk wordt gemaakt en waar o.a. wordt ingegaan op het belang van leeractiviteiten en op de hiërarchie.

Reacties