Inventarisatie beproefde lesobservatie-instrumenten geactualiseerd (2016)

Roland Philippo 4641

De PO-Raad heeft in 2014 een inventarisatie gemaakt van observatie-instrumenten in het primair onderwijs. Deze 'Wijzer over zien en kijken' bood een overzicht van beproefde lesobservatie-instrumenten die kunnen worden ingezet bij de professionalisering van leraren. In 2016 is dit overzicht geactualiseerd.

Objectieve lesobservaties vormen de basis voor een gesprek over ontwikkeling en maken de voortgang in het didactisch handelen van een leraar zichtbaar. Collega’s kunnen elkaar observeren in het kader van peerreview, de IB-er of schoolleider kan de lesobservatie uitvoeren in het kader van de gesprekkencyclus en lesobservaties zijn een onderdeel van de begeleiding van de startende leraar. Op deze manier vormt het lesobservatie-instrument een stevige bouwsteen in het gehele professionaliseringsbeleid. En dat staat hoog op de agenda bij de PO-Raad.

De PO-Raad en beproefde observatie-instrumenten

De PO-Raad wil het gebruik van beproefde observatie-instrumenten door schoolbesturen verder bevorderen. In de 'Wijzer over zien en kijken' die eind 2014 verscheen, was een eerste inventarisatie gemaakt met daarin een overzicht van de beschikbare observatie-instrumenten en kijkwijzers voor onderwijspersoneel in het basisonderwijs. Op basis van een nieuwe inventarisatie in 2016 is het document geactualiseerd.

In de nieuwe Wijzer over zien en kijken 2016 wordt per observatie-instrument weergegeven wat het beoogde doel is, wat er wordt gemeten, hoe het proces van gebruik eruit ziet, wat het tijdsbeslag is en wat de kosten zijn. Deze standaardindeling maakt het gemakkelijker om de instrumenten met elkaar te kunnen vergelijken. Verder kun je ter inspiratie lezen hoe andere schoolbestuurders denken over het nut en de noodzaak van observatie-instrumenten, welke eisen zij hieraan stellen en hoe zij het instrument inzetten.

Wijzer over zien en kijken 2016

Doel van het bestuursakkoord

De PO-Raad heeft zowel in het Bestuursakkoord met OCW als in de cao primair onderwijs vast laten leggen dat schoolbesturen in 2017 gebruikmaken van een objectief en beproefd observatie-instrument, zoals de Competentie Thermometer. Het voornemen is om een toetsingskader te ontwikkelen om deze termen handen en voeten geven. Daarbij is aandacht voor flexibiliteit in het gebruik van de instrumenten en het eigenaarschap van de schoolbesturen. De PO-Raad beveelt van harte aan om de geactualiseerde inventarisatie te gebruiken bij het maken van een keuze voor een instrument en dit te benutten voor het professionaliseringsbeleid.

Het is goed om te weten is dat er in het jaar 2016 géén nieuwe instrumenten meer worden toegevoegd aan het overzicht van beproefde observatie-instrumenten.

Download de Wijzer over zien en kijken 2016 (PDF)