Nieuwe cao Onderwijs 2018

Roland Philippo 25 september 2018 1988

In deze blog tref je enkele karakteristieken aan van de geldende cao’s voor het primair, het voortgezet en het middelbaar beroepsonderwijs.

Op de website van ambtenarensalaris tref je de volledige informatie aan over de voornoemde cao’s, tevens voor het hoger onderwijs (hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs). Omdat De Competentie Thermometer op dit moment beschikbaar is voor het PO, het VO en het MBO worden de andere twee sectoren in deze blog niet beschreven.

Nieuwe cao Primair Onderwijs (PO) 2018

Bonden en werkgeversorganisaties zijn in juni 2018 tot een onderhandelaarsakkoord gekomen. De nieuwe cao voor het primair onderwijs geldt per 1 september 2018 en heeft een looptijd tot 1 maart 2019. De hoofdpunten van het onderhandelaarsakkoord spitsen zich toe op het salaris (een structurele loonsverhoging per september 2018 en een nabetaling met terugwerkende kracht vanaf januari 2018), het vervangen van de salarisschalen LA, LB en LC door functiebeschrijvingen L10, L11 en L12 en de grote rol die schoolteams krijgen bij de werkverdeling, de aanwezigheid op school en het aantal uren dat leraren lesgeven. De professionele ruimte voor schoolteams neemt toe. De PO-Raad heeft aangegeven dat de huidige cao een goed begin is maar dat er nog onderdelen zijn waaraan bij toekomstige onderhandelingen gewerkt moet worden.

Nieuwe cao Voortgezet Onderwijs (VO) 2018-2019

Sinds 1 juni 2018 is de nieuwe cao voor het voortgezet onderwijs van kracht, dit als gevolg van de overeenstemming die werkgevers en werknemers in het voortgezet onderwijs hebben overeenstemming bereikt. De vermindering van de werkdruk is wellicht de belangrijkste afspraak, tevens de toename van de beschikbare tijd die leraren kunnen besteden aan het verbeteren van de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs. Het gaat hierbij om 50 uur per jaar bij een fulltime dienstverband (ingangsdatum: 1-8-2019). De belangrijkste overige afspraken betreffen het salaris (een incidentele loonsverhoging in oktober 2018 en een structurele loonsverhoging m.i.v. juni 2018 en juni 2019), aandacht voor loopbaanbeleid, vermindering van werkdruk en het toekennen van een bindingstoelage. De VO-Raad en de bonden hebben aangegeven zich te blijven inzetten om het kabinet ervan te overtuigen dat een extra investering noodzakelijk is.

Nieuwe cao Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) 2018-2020

Vakbonden en MBO-Raad hebben op 12 september 2018 een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao voor het middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie met een looptijd van 1 oktober 2018 tot 1 juli 2020. De afspraken spitsen zich o.a. toe op het salaris (een structurele verhoging per 1 oktober 2018 en enkele eenmalige uitkeringen), op de startende docent (persoonlijke begeleiding inclusief tijd en middelen) en op de zogenaamde wendbaarheid van het beroepsonderwijs. Dit laatste houdt in dat het mbo over het vermogen moet beschikken om adequaat te kunnen inspelen op relevante interne en externe veranderingen waarmee het Nederlandse middelbaar beroepsonderwijs in de wereldtop kan blijven. Hiernaast is het mbo als a great place to work' een belangrijk aandachtspunt. Sociale partners zetten dan ook in op een samenhangend geheel van maatregelen die bijdragen aan het verhogen van werkplezier. Tot slot zijn er afspraken gemaakt over het opstellen van een werkdrukplan (per instelling) waarmee uitval, ziekteverzuim kunnen worden gereduceerd.