Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van de Competentie Thermometer BV. De voorwaarden zijn opgedeeld in Algemene bepalingen, Trainingen en een Overeenkomst. Ze zijn te downloaden in PDF-formaat.

Deze algemene voorwaarden gelden per 28 januari 2022 en vervangen eerdere voorwaarden van CT.

1. Definities

De volgende – met hoofdletters – aangeduide begrippen hebben in deze Voorwaarden de navolgende betekenis:

 • Abonnement: de specificaties en condities die voor het gebruik van de Software gelden;
 • Assessor: een natuurlijke persoon die heeft voldaan aan alle voorwaarden voor positieve afronding van een Training en die door middel van een Gebruiksrecht voor een bepaald functieprofiel gebruik maakt van de Software om assessments af te nemen.
 • Beheersingsproef: een toets aan het einde van het theoretische gedeelte van de training waarmee bepaald wordt of een Cursist de stof met betrekking tot de Software en Methode beheerst, ter discretie van CT;
 • Bug: technische onvolkomenheid in de Software die ingebruikname daarvan – gegeven de aard en het doel van de Software – redelijkerwijs niet in de weg staat, ter discretie van CT;
 • CT: het bedrijf Competentie Thermometer BV, statutair gevestigd te Zaandam;
 • Cursist: de natuurlijke persoon die feitelijk aan een Training deelneemt;
 • Commercieel Gebruik: de mogelijkheid om assessments af te nemen bij medewerkers die niet in loondienst zijn bij Opdrachtgever;
 • Fout: technische onvolkomenheid in de Software die ingebruikname – gegeven de aard en het doel van de Software – in de weg staat, ter discretie van CT;
 • Functieprofiel: een vooraf gedefinieerde omschrijving van één bepaalde functie waarvoor één of meer typen assessments beschikbaar zijn.
 • Intellectuele Eigendomsrechten: De wereldwijde intellectuele eigendomsrechten en soortgelijke en aanverwante rechten in de meest ruime zin, waaronder in het bijzonder – maar niet uitsluitend – begrepen de (aanspraken op) (1) auteursrechten, (2) databankrechten, (3) modelrechten, merkrechten, (5) knowhow, (6) domeinnamen en (7) octrooirechten, waaronder begrepen alle bevoegdheden (waaronder in ieder geval begrepen het exclusieve recht op openbaarmaking en verveelvoudiging) die de betreffende nationale en internationale regelgeving daaraan toekent of nog zal toekennen, inclusief eventuele toekomstige intellectuele eigendomsrechten;
 • Intern Gebruik: de mogelijkheid om assessments af te nemen bij medewerkers die in loondienst zijn bij Opdrachtgever, of kandidaten die solliciteren naar een functie in loondienst bij Opdrachtgever;
 • Methode: de methode van CT voor het afnemen van assessments;
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die met CT een Overeenkomst aangaat;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Partijen waar deze Voorwaarden op van toepassing zijn;
 • Partijen: CT en Opdrachtgever gezamenlijk;
 • Software: de webapplicatie Competentie Thermometer van CT, waarmee eenvoudig assessments kunnen worden afgenomen volgens de Methode, bij (o.a.) leerkrachten. Deze applicatie is bereikbaar via app.ctmeter.nl. De software is nader gespecificeerd op de Website;
 • Support-omgeving: online omgeving waar Opdrachtgever support kan verkrijgen met betrekking tot het gebruik van de Software;
 • Training: opleiding tot Assessor, waarin Cursisten kennis en vaardigheden verkrijgen, met als doel om als Assessor zelfstandig assessments te kunnen afnemen. De training bestaat uit een theoriedeel met instructie voor Software en Methode die wordt afgesloten met de Beheersingsproef. De Beheersingsproef dient succesvol door Cursist te worden afgerond om de opleiding tot Assessor te voltooien en zelfstandig aan de slag te mogen met de Competentie Thermometer. Inschrijving voor deze training via e-Learning geschiedt via de Website;
 • Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, inclusief bijlagen;
 • Website: de commerciële website van CT, onder andere bereikbaar via www.ctmeter.nl.
ALGEMENE BEPALINGEN

2. Toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke van CT, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke. Specifiek zijn deze Voorwaarden altijd van toepassing op Overeenkomsten inzake gebruiksrechten, alsmede op Trainingsovereenkomsten.

3. Ontbinding

 1. CT kan een Overeenkomst per direct ontbinden indien Opdrachtgever op oneigenlijke wijze gebruik maakt van de Software en/of in strijd handelt met hetgeen bepaald in deze Overeenkomst, volledig ter discretie van CT, bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – als Opdrachtgever in strijd handelt met het gebruiksrecht zoals geregeld in deze Voorwaarden, zonder dat daardoor enige schadeplichtigheid van CT, of recht op restitutie van door Opdrachtgever vooruitbetaalde vergoedingen ontstaat.
 2. Een Overeenkomst kan, zonder enige voorafgaande opzegtermijn, en met onmiddellijke ingang, ontbonden worden door CT, vanaf de dag dat:
  • het faillissement van Opdrachtgever wordt aangevraagd dan wel Opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt;
  • Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard;
  • Opdrachtgever tot boedelafstand overgaat;
  • tegen de Opdrachtgever surseance van betaling wordt verleend of een regeling met zijn crediteuren treft;
  • Opdrachtgever de vrije beschikking over (een substantieel deel van) zijn vermogen verliest, bijvoorbeeld door beslaglegging;
  • de liquidatie van Opdrachtgever wordt aangevangen, dan wel een vordering tot ontbinding van Opdrachtgever wordt ingesteld of een ontbindingsbesluit ten aanzien van Opdrachtgever wordt genomen, tenzij er sprake is van een rechtsopvolger;
  • Opdrachtgever enige uit kracht van de wet op hem rustende verplichting niet of niet geheel nakomt.
  • Opdrachtgever in strijd handelt met hetgeen bepaald in de artikelen 29 en/of 30 van deze Voorwaarden.
  • Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst en/of deze Voorwaarden niet (geheel) nakomt.

4. Gevolgen beëindiging

 1. Beëindiging van een Overeenkomst, op welke wijze dan ook, laat verschuldigde betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet.
 2. Na beëindiging van de Overeenkomst wordt de toegang tot de Software voor Opdrachtgever geblokkeerd en kan deze de Software niet meer gebruiken. De data van Opdrachtgever zullen worden verwijderd, zonder dat hierdoor enige schadeplichtigheid van CT jegens Opdrachtgever en/of derden ontstaat.
 3. Na beëindiging blijven alle bepalingen uit deze Voorwaarden die naar hun aard ook na beëindiging werking hebben, volledig van kracht. Het gaat daarbij bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – om bepalingen over aansprakelijkheid, vrijwaring, intellectuele eigendomsrechten en bescherming van persoonsgegevens.

5. Betaling algemeen

 1. Alle prijzen die CT hanteert zijn in Euro en exclusief BTW (hoge tarief). CT hanteert voor al zijn facturen een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum.
 2. Indien de Opdrachtgever een factuur niet binnen de betalingstermijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De Opdrachtgever is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.
 3. Indien de Opdrachtgever niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor CT voortvloeiende kosten voor rekening van de Opdrachtgever. Onder deze kosten zijn begrepen de volledige gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – de kosten van sommatie, incasso, deurwaarder, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.
 4. Het is Opdrachtgever niet toegestaan (uitstaande) facturen te verrekening met vermeende vorderingen van Opdrachtgever op CT. Opdrachtgever kan zijn verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst en/of deze Voorwaarden niet opschorten en Opdrachtgever heeft geen recht op korting.

6. Onderhoud en updates

 1. CT zal zich inspannen om Fouten in de Software op te sporen en op te lossen. Als de Fout in de Software het gebruik van de Software onmogelijk maakt, zal CT zich inspannen om de Fout zo snel als redelijkerwijs mogelijk is te herstellen.
 2. CT kan te allen tijde de Software ontoegankelijk maken om updates door te voeren en/of onderhoud aan de Software uit te voeren. CT zal zich ervoor inspannen om dit op tijden te doen dat het voor Opdrachtgever zo min mogelijk hinder veroorzaakt. Voor zover redelijk mogelijk zal CT Opdrachtgever vooraf van het geplande onderhoud op de hoogte stellen. Ontoegankelijkheid van de Software door onderhoud, fouten of updates kan nimmer tot schadeplichtigheid van CT leiden.
 3. CT zal regelmatig updates in de Software doorvoeren. Opdrachtgever werkt daardoor automatisch altijd met de laatste versie van de Software. Het is niet mogelijk om met een oudere versie te blijven werken.

7. Aansprakelijkheid

CT aanvaardt wettelijke en contractuele verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.

 1. CT is slechts aansprakelijk jegens Opdrachtgever (a) in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst en/of deze Voorwaarden, waaronder een toerekenbare tekortkoming in de nakoming de verplichtingen van CT, en dan uitsluitend voor vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie, of (b) in het geval van een aan CT toerekenbare onrechtmatige daad, waarbij schade of lichamelijk letsel aan personen is toegebracht.
 2. Iedere aansprakelijkheid van CT voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, alsmede vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst, vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, diefstal, verlies of beschadiging van zaken tijdens een Training en schade wegens door CT gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de verplichtingen van CT vormt.
 3. De hoogte van enige vergoeding, die CT verschuldigd is het in geval van aansprakelijkheid, is gemaximeerd op het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van CT in het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met zijn eigen risico onder die verzekering. Voor zover de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat en/of indien de beperkingen van aansprakelijkheid zoals gesteld in dit artikel om welke reden dan ook (in rechte) geen stand houden, is de aansprakelijkheid van CT voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden, waaronder in dit verband zowel alle directe als indirecte schade wordt verstaan, alsmede rente, beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door Opdrachtgever aan CT is betaald. De aansprakelijkheid van CT voor de in de vorige zin bedoelde totale schade zal nooit meer bedragen dan € 5.000,- (zegge: vijfduizend euro).
 4. De aansprakelijkheid van CT wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst en/of de Voorwaarden ontstaat slechts indien Opdrachtgever CT onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en CT ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat CT in staat is adequaat te reageren.
 5. De uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid, zoals bedoeld in de voorgaande leden, geldt niet indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van CT of zijn bedrijfsleiding.
 6. Opdrachtgever vrijwaart CT voor alle aanspraken van derden die samenhangen met de uitvoering van een Overeenkomst en/of de Voorwaarden.
 7. De Software, updates, onderhoud, support, Trainingen en eventuele andere werkzaamheden van CT worden uitdrukkelijk geleverd op basis van een inspanningsverbintenis. Opdrachtgever erkent dat de Software Fouten en Bugs kan bevatten en erkent dat CT hiervoor niet aansprakelijkheid is. Opdrachtgever erkent daarmee ook dat zij zelf verantwoordelijk is voor het regelen van back-ups van zijn gegevens en het zorgen voor de beschikbaarheid van een systeem dat de functionaliteiten van de Software kan overnemen in het geval dat de Software niet of niet volledig functioneert.

8. Overmacht

 1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, ziekte van personeel, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen waardoor uitvoering van de prestatie zoals bedoeld in de Overeenkomst en deze Voorwaarden redelijkerwijs niet van CT kan worden gevergd, zal de uitvoering van deze prestaties worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmacht situatie langer dan negentig (90) dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer.

9. Intellectuele Eigendomsrechten

 1. De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de Methode, Software, Trainingen, het trainingsmateriaal en eventuele overige stukken/producten berusten bij CT. Er is geen sprake van enige overdracht van deze rechten.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van CT is de Opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van de Trainingen en/of het verstrekte trainingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

10. Bescherming persoonsgegevens

 1. Opdrachtgever garandeert en staat ervoor dat zij bij het verwerken van persoonsgegevens met de Software in lijn handelt met alle op die verwerking betrekking hebbende wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld – maar niet uitsluitend – de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (Verordening EU 2016/679). Opdrachtgever vrijwaart CT voor aanspraken van derden in dit verband.

11. Overige bepalingen

 1. Eventuele inkoopvoorwaarden van Opdrachtgever worden door CT expliciet en uitdrukkelijk van de hand gewezen en hebben geen enkele toepassing of rechtsgeldigheid in verband met de Overeenkomst en/of deze Voorwaarden. Opdrachtgever kan op dergelijke voorwaarden dan ook geen beroep doen.
 2. Als Opdrachtgever een nieuwe versie van de Software in gebruik neemt, en/of zijn Gebruiksrecht aanpast en/of uitbreidt, zijn deze Voorwaarden daarop tevens integraal van toepassing.
 3. Indien enige bepaling uit een Overeenkomst nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Overeenkomst volledig van kracht blijven. De nietige of vernietigde bepaling zal worden vervangen door een geldige bepaling die zo dicht mogelijk aansluit bij (het doel van) de nietige of vernietigde bepaling.
 4. CT kan te allen tijde een Overeenkomst en/of deze Voorwaarden door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Opdrachtgever aanpassen c.q. wijzigen. Opdrachtgever zal met redelijke wijzigingen akkoord gaan. De wijzigen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is bericht, treden wijzigingen ten opzichte van Opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging schriftelijk is bericht.
 5. Partijen zullen geheimhouding in acht nemen met betrekking tot de Software, de Methode en de inhoud van de Voorwaarden in de breedste zin, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die informatie gebiedt.

12. Toepasselijk recht

 1. Op een Overeenkomst en deze Voorwaarden, alsmede op de hieruit voortvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten en overige rechtshandelingen, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering van) een Overeenkomst en/of deze Voorwaarden en/of met de hieruit voortvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen, welke niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen worden beslecht door de bevoegde rechterlijke instantie in Amsterdam.

TRAININGEN

13. Trainingen

 1. CT verzorgt Trainingen voor Cursisten als opleiding tot Assessor. Opdrachtgever kan deelnemers inschrijven als Cursist voor een Training door het inzenden van een ingevuld inschrijfformulier, door telefonische aanmelding, door aanmelding per e-mail of via het inschrijfformulier op de Website.
 2. CT bevestigt een inschrijving die is gedaan op de wijze als in het voorgaande lid vermeld per e-mail of anderszins. Door verzending van deze bevestiging komt de Overeenkomst met betrekking tot deelname aan de betreffende Training tot stand tussen partijen. In uitzondering op het voorgaande, leidt inschrijving via het inschrijfformulier op de Website direct tot een rechtsgeldige Overeenkomst tussen Partijen zonder dat bevestiging door CT daarvoor noodzakelijk is.
 3. CT behoudt zich het recht voor een inschrijving te weigeren, indien verondersteld wordt dat de betreffende Cursist niet voldoet aan de basiskennis die nodig is voor succesvolle deelname aan de Training. Dit ter beoordeling van CT.
 4. De maximale duur van het theoretische deel van de Training bedraagt acht weken. Concreet houdt dit in dat de Cursist de Beheersingsproef met betrekking tot de Software en Methode binnen acht (8) weken moet hebben afgerond.

14. Beheersingsproef

 1. De instructie voor de Software en de Methode wordt besloten met een Beheersingsproef. De Beheersingsproef ter afsluiting van dit onderdeel is er voornamelijk op gericht om te toetsen of de Cursist technisch in staat is volledig zelfstandig een assessment af te nemen.
 2. Bij een positief resultaat voor de Beheersingsproef, ontvangt de Cursist het Certificaat ter afronding van de training.
 3. Bij een negatief resultaat van de Beheersingsproef krijgt de Cursist de gelegenheid tot een herkansing. De termijn van deze herkansing wordt persoonlijk ingepland, maar is uiterlijk binnen vier (4) weken na de oorspronkelijke Beheersingsproef.

15. Prijzen

 1. Ongeacht de wijze van inschrijving, gelden de prijzen voor de Training zoals op dat moment vermeld op de Website van CT.
 2. In de prijzen van de Training zijn de kosten voor het trainingsmateriaal inbegrepen. De benodigde Apple iPad is niet inbegrepen in de trainingsprijs. Opdrachtgever kan tegen een meerprijs bij aanmelding de iPad door CT laten bestellen.
 3. In de prijzen van de Training zijn de reiskosten, een eventuele hotelovernachting ten behoeve van Praktijkbegeleiding op locatie, niet inbegrepen.
 4. Prijzen kunnen naar redelijkheid door CT eenzijdig aangepast worden.

16. Annulering

 1. Annulering van een Training is niet mogelijk.

17. Betaling Trainingen

 1. Na inschrijving voor een Training zoals vermeld in artikel 13.1 of na acceptatie van de offerte als bedoeld in artikel 14.3 van deze Voorwaarden zendt CT aan Opdrachtgever een factuur voor de Training.
 2. Indien niet de volledige betaling van de trainingsprijs door CT is ontvangen, dan is de Cursist niet gerechtigd om aan de Software instructie deel te nemen.

18. Verhindering van Cursist

 1. Indien een Cursist verhinderd is deel te nemen aan de Training, is vervanging door een andere Cursist mogelijk, mits de vervanger uiterlijk binnen één week na inschrijving wordt aangemeld bij CT.
 2. Voor deze vervanging is de Opdrachtgever administratiekosten verschuldigd. Dit bedrag is vermeld op de Website.
 3. Voor de vervangende Cursist gelden dezelfde toelatingscriteria als voor de oorspronkelijke deelnemer. Dit ter beoordeling aan CT.

19. Reclamering

 1. De Opdrachtgever dient een reclamering met betrekking tot de uitvoering van de trainingsovereenkomst of een met de Training samenhangende administratieve procedure schriftelijk kenbaar te maken binnen 8 dagen na aanvang van de Training en deze te richten aan de directeur van CT. Aangaande de reclamering zal een schriftelijke reactie volgen.
 2. Reclameringen aangaande de factuur dienen binnen acht (8) dagen na factuurdatum op dezelfde wijze als in lid 1 vermeld kenbaar te worden gemaakt, waarna de afhandeling eveneens schriftelijk zal plaatsvinden.

Assessments en begeleiding

20. Opdrachtvergoeding

 1. Indien een opdracht de afname van een assessment betreft of andersoortig onderzoek van een derde (sollicitant, werknemer of leerling) in opdracht van de opdrachtgever, dan kan het zijn dat deze derde of de ouders van deze derde na het lezen van de rapportage geen toestemming geeft aan Competentie Thermometer om de rapportage te verstrekken aan de opdrachtgever. In dat geval is opdrachtgever evengoed de volledige vergoeding verschuldigd aan opdrachtnemer.
 2. Schriftelijk overeengekomen opdrachten kunnen niet worden geannuleerd door de opdrachtgever. Indien dat toch gebeurt, is de opdrachtgever eraan gehouden alsnog het volledige honorarium te betalen tenzij daar in de opdrachtovereenkomst nadrukkelijk andere afspraken over gemaakt zijn.
 3. Eenmaal ingeplande opdrachten kunnen tot twee weken voorafgaande aan de ingeplande datum éénmalig kosteloos worden verplaatst op verzoek van de opdrachtgever. Bij een verzoek van de opdrachtgever tot verplaatsing van al ingepland werk minder dan twee weken van de oorspronkelijk ingeplande datum, ongeacht de reden, is de opdrachtgever eraan gehouden 50% van het te verwachten honorarium te betalen. Beide voorgaande onderdelen van dit lid onder voorwaarde dat het werk binnen drie maanden na de oorspronkelijk ingeplande datum alsnog zal worden uitgevoerd, anders geldt de verplaatsing als een annulering.

Overeenkomst

21. Gebruiksrecht

 1. Op het moment dat Opdrachtgever akkoord gaat met de Overeenkomst, verleent CT aan Opdrachtgever een persoonlijk, niet-exclusief, niet-overdraagbaar gebruiksrecht op de (Intellectuele Eigendomsrechten op de) Software voor de duur van één jaar voor het aantal Assessoren(s) en voor het gebruiksrecht zoals gespecificeerd in de Overeenkomst.
 2. Het in het vorige artikellid bedoelde gebruiksrecht geeft Assessoren binnen de Organisatie van Opdrachtgever het recht om assessments af te nemen door middel van de Methode en de Software, mits de desbetreffende Assessoren de voor het gewenste Functieprofiel vereiste Training met goed gevolg hebben afgelegd, door de Beheersingsproef te halen. Dit ter discretie van CT. Voor elk (extra) Functieprofiel dienen Assessoren de juiste Training te hebben gevolgd.
 3. De Overeenkomst inzake het gebruiksrecht en het Abonnement wordt jaarlijks stilzwijgend verlengd.
 4. Het gebruiksrecht en het Abonnement gaat in op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin de Training van de Cursisten van Opdrachtgever aanvangt.
 5. Het is Assessoren niet toegestaan om persoonlijke inloggegevens te verstrekken aan derden. Opdrachtgever staat hiervoor in.

22. Abonnement

 1. Bij het aangaan van een Overeenkomst verkrijgt Opdrachtgever het Gebruiksrecht om onbeperkt assessments af te nemen met behulp van de Software voor de looptijd van de Overeenkomst;
 2. Met het Abonnement verkrijgt de Opdrachtgever het recht om als Assessor assessments af te nemen met behulp van de Software voor één of meerdere Functieprofielen, ter discretie van CT;
 3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan om op de Software sub-licenties van het Abonnement te verstrekken, of het Abonnement anderszins over te dragen of te verstrekken aan derden.
 4. Het Abonnement geeft recht op Intern en Commercieel Gebruik van de Methode en de Software.
 5. De prijs voor voor het Gebruik staat vermeld op de Website.
 6. Support per telefoon of e-mail is binnen redelijke grenzen inbegrepen bij het Abonnement.

23. Aanpassen Abonnement, Functieprofielen

 1. Bij aanpassingen van het Abonnement, Functieprofielen gelden altijd de prijzen zoals vermeld op de Website.
 2. Opdrachtgever kan voor Assessor binnen zijn organisatie extra Functieprofielen toevoegen tijdens de looptijd van de Overeenkomst inzake het Abonnement zonder extra kosten.
 3. Voor de uitbreiding van Functieprofielen zoals hierboven bedoeld, gelden dezelfde toelatingscriteria als voor het oorspronkelijke Functieprofiel, ter discretie van CT.

24. Opzeggen

 1. Opdrachtgever kan de Overeenkomst inzake het Abonnement op ieder gewenst moment tijdens de looptijd opzeggen door dit per e-mail mee te delen via support@ctmeter.nl waarna de opzegging door CT bevestigd wordt. Als Opdrachtgever de bevestiging heeft ontvangen zal de Overeenkomst inzake het Abonnement niet langer stilzwijgend worden verlengd en verloopt deze van rechtswege aan het einde van de looptijd.
 2. De Opdrachtgever dient de door CT verstuurde bevestigingsmail zorgvuldig te bewaren zodat deze bij een eventueel geschil aan CT kan worden overlegd als bewijs van opzegging.

25. Betaling

 1. Na bestelling van één of meerdere credits zoals vermeld in artikel 24.1 of na of na het ingaan van de nieuwe looptijd van de Overeenkomst, ontvangt de Opdrachtgever een factuur van CT.
 2. CT heeft het recht zijn verplichtingen jegens Opdrachtgever op te schorten indien betaling van enige factuur, bijvoorbeeld met betrekking tot het Gebruiksrecht, Support en/of credits, achterwege is gebleven, totdat aan de betalingsverplichtingen is voldaan, zonder dat dit tot aansprakelijkheid van CT leidt en zonder dat dit iets afdoet aan de verplichting van Opdrachtgever om te betalen.

26. Kwaliteitsbewaking

 1. Opdrachtgever is verplicht tenminste tweemaal per 12 maanden een volledig assessment af te nemen van het type 001, 002, 003 of 004 met CT om zijn Abonnement te kunnen behouden. Slechte beoordelingen of evaluaties kunnen leiden tot verplichte praktijkbegeleiding, nascholing of – in het uiterste geval - beëindiging van de Overeenkomst inzake het Abonnement. Dit alles ter discretie van CT.
 2. Indien een Overeenkomst door CT wordt beëindigd vanwege onvoldoende kwaliteit van de Opdrachtgever en/of Assessor(s), zal geen restitutie plaatsvinden reeds betaalde bedragen. Eventuele nog openstaande credits worden wel gecrediteerd aan de Opdrachtgever voor het oorspronkelijke inkoopbedrag.

***

Download algemene voorwaarden

Download voorwaarden (PDF)

Functionaris gegevensbescherming

Organisaties hebben de mogelijkheid een interne toezichthouder op de verwerking van persoonsgegevens aan te stellen. Zo iemand wordt een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) genoemd. De FG houdt binnen de organisatie toezicht op de toepassing en naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Competentie Thermometer heeft een FG aangesteld.

Taken van onze functionaris

Onze FG (Functionaris Gegevensbescherming / Privacy Officer) is Marten Wilmink. Hij houdt zich onder meer bezig met de volgende zaken:

 • toezicht houden;
 • inventarisaties van gegevensverwerkingen maken;
 • meldingen van gegevensverwerkingen bijhouden;
 • verwerkersovereenkomsten sluiten;
 • vragen en klachten van mensen binnen en buiten onze organisatie afhandelen;
 • interne regelingen ontwikkelen;
 • adviseren over technologie en beveiliging (privacy bij design);
 • input leveren bij het opstellen of aanpassen van een gedragscode.