Inbedding in het HR-beleid

Bij dit vierde cluster gaat het om hoe het instrument ingebed kan worden in het HR-beleid. Met andere woorden bevat ‘de documentatie’/ het instrument aanwijzingen die ondersteuning kunnen bieden bij het gebruik van het instrument ten behoeve van het HR-beleid, bijvoorbeeld hoe de resultaten kunnen worden gekoppeld aan verdere ontwikkeling van leraren en professionalisering en hoe het instrument kan worden ingezet in de kwaliteitscyclus?

Beheersingsniveaus

Ja

Nee

Wordt aangegeven hoe de resultaten gekoppeld kunnen worden aan beheersingsniveaus (startbekwaam, basisbekwaam en vakbekwaam)?

Professionalisering

Ja

Nee

Worden er aanwijzingen gegeven hoe de resultaten kunnen worden vertaald naar verdere ontwikkeling van een leraar en professionalisering?

Schoolbeleid

Ja

Nee

Worden er aanwijzingen gegeven hoe de resultaten van het lerarenteam kunnen worden vertaald in schoolbeleid?

Cyclische toepassing

Ja

Nee

Worden er aanwijzingen gegeven hoe het instrument kan worden ingezet in de kwaliteits-/plan-do-check-act cyclus?

Brede benuttingsmogelijkheid van hetzelfde instrument

Ja

Nee

Kan het instrument op meer manieren worden ingezet? Bijvoorbeeld voor ...

observaties door anderen

observatie van collega’s onderling (t.b.v. leren van elkaar, coaching?)

zelfobservatie/kritische reflectie op eigen lessen?

Samenhang met andere instrumenten

Ja

Nee

Maakt het observatie-instrument deel uit van een breder instrumentarium?

Toelichting

Zoals eerder aangegeven kan de gebruiker op basis van de resultaten een uitspraak doen over het beheersingsniveau van de leraar (start-, basis- of vakbekwaam), zulks op basis van de waarnemingen tijdens de observatie(s). Omdat de scores van de gebruiker automatisch worden verwerkt op basis van een bepaalde weging van de verschillende observatie-items, beschikt hij per direct over een rapportage die desgewenst naar eigen inzicht kan worden aangepast. Bij deze aanpassing heeft de gebruiker de beschikking over een groot aantal concrete ontwikkeltips die in het voor hem toegankelijke supportcentrum zijn opgenomen. Deze ontwikkeltips zijn gerelateerd aan de bekwaamheden waaraan een leraar idealiter moet voldoen en kunnen integraal of in aangepaste vorm op efficiënte wijze aan de rapportage worden toegevoegd. Indien een leraar onder de norm scoort, dan wordt automatisch een -aanpasbare- ontwikkeltip in de rapportage opgenomen. Op basis van deze rapportage volgt een nagesprek met de leraar. Desgewenst kunnen ook overzichtsrapportages op schoolniveau worden gegenereerd met behulp waarvan bijvoorbeeld keuzes voor collectieve teamscholing kunnen worden gemaakt.

De Competentie Thermometer biedt een drietal vormen van ondersteuning met betrekking tot een succesvolle implementatie van het systeem binnen de school en/of binnen het schoolbestuur. De individuele begeleiding (het praktijkdeel) vormt een vast onderdeel van de driedaagse training. Hierbij wordt de gebruiker on-the-job getraind in het gebruik van het systeem, worden de scores van de gebruiker en de expert/trainer Competentie Thermometer vergeleken en besproken en wordt bijvoorbeeld interviewvaardigheden getraind. Van deze individuele vorm van begeleiding kan echter ook aanvullend gebruik worden gemaakt. Veel gebruikers benutten deze vorm van begeleiding om hun ervaringen door te spreken en om casuïstiek in te brengen. Ten tweede wordt optioneel ook groepsbegeleiding aangeboden met als doel om de ingebruikname tot een succes te maken. Deze vorm van begeleiding behandelt in een vijftal sessies op maat zowel inhoud als vaardigheden. Ten derde is er de organisatiebegeleiding. Bij deze vorm van begeleiding worden gebruikers ondersteund bij het beantwoorden van praktische, inhoudelijke, procesmatige of beleidsvragen waaronder de wijze van vastlegging van observatieverslagen en assessmentrapportages, de plaats van De Competentie Thermometer in de gesprekscyclus, de inzet voor de ontwikkeling van (startende) leraren en de inzet voor de interne opleidingen. In deze gevallen neemt een expert/adviseur van De Competentie Thermometer deel aan een werkgroep personeel of een MT dat zich met het beantwoorden van deze zaken bezig houdt. De Competentie Thermometer bestaat uit een verzameling van verschillende onderzoeksmethoden. Naast de observaties op de werkplek kan de gebruiker ten behoeve van vervolgonderzoek ook de volgende meetmethoden inzetten: gestructureerd interview, documentenanalyse en 360 graden feedback meting. Ook kan gebruik worden gemaakt van een specifiek aan het onderwijs gerelateerde interessevragenlijst, van een persoonlijkheidsvragenlijst en van een capaciteitentest. Door de combinatie van verschillende onderzoeksmethoden kunnen waarnemingen nog beter onderbouwd worden. Als gevolg van de doordachte en wetenschappelijke manier waarop De Competentie Thermometer is geconstrueerd, is het observatiesysteem als zelfstandige methode een zeer stevige houvast om uitspraken te doen over lerarenkwaliteit.